fbpx

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Mylène Bouwman

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mylène Bouwman en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij Mylène Bouwman met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingesteld.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mylène Bouwman,  voor de uitvoering waarvan door Mylène Bouwman derden ingeschakeld worden.

3. Indien schriftelijk overeengekomen kan  afgeweken worden van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

4. De door Mylène Bouwman te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Artikel 2: Offertes en opdrachtbevestigingen

1. Alle aanbiedingen en prijsopgave van Mylène Bouwman zijn vrijblijvend.

2. Voor opdrachten tot € 500,00 (excl. 21% BTW) geldt een mondelinge toezegging als overeenkomst.

3. Voor opdrachten vanaf € 500,00 (excl. 21% BTW) wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan met prijsopgaves vooraf.

4. Overeenkomsten kunnen schriftelijk of per e-mail worden aangegaan en hierbij is e-mailverkeer gelijkwaardig aan schriftelijke overeenkomsten.

5. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Mylène Bouwman gerechtigd het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

6. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het werven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (fonts, logo’s, software, foto’s, compositie, huisstijl elementen etc.) dat op verzoek van de opdrachtgever op een website zal worden gebruikt.

7. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van vier weken en zijn voor zowel Mylène Bouwman als voor de opdrachtgever vrijblijvend.

8. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders wordt vermeld.

Artikel 3: Uitvoering van de werkzaamheden

1. De opdrachtgever levert tijdig alle informatie aan die voor een juiste uitvoering van de werkzaamheden vereist is.

2. Mylène Bouwman is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door een gebrek aan of in door de opdrachtgever gegeven informatie.

3. Mylène Bouwman mag indien nodig derden inschakelen om werkzaamheden te verrichten.

4. Wanneer samengewerkt wordt met derden op verzoek van opdrachtgever, is Mylène Bouwman niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden of diensten van deze derden.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Mylène Bouwman de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.  De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending per post, fax, e-mail e.d..

Artikel 4: Facturatie en betaling

1. Mylène Bouwman is gerechtigd om periodiek te factureren, Mylène Bouwman factureert in beginsel elke twee weken.

2. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen te betalen.

3. Bij niet-betaling, dan wel niet volledige en/of niet tijdige betaling, is opdrachtgever onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en derhalve van rechtswege in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4. In geval van buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste € 3.000,0 van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van € 150,-.

Artikel 5: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6: Einde van de overeenkomst

1. Indien door de klant de opdracht zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging wordt beëindigd, brengt Mylène Bouwman de gewerkte uren in rekening.

2. Na betaling van openstaande facturen worden op verzoek lopende projecten overgedragen aan de opdrachtgever of aan derden.

3. Indien Mylène Bouwman door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, brengt Mylène Bouwman dit deel van de opdracht niet in rekening.

4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever of Mylène Bouwman, zal Mylène Bouwman in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mylène Bouwman extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Mylène Bouwman is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance, schuldsanering, liquidatie of overlijden van opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 7: Reclames, klachten en aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen aan Mylène Bouwman te melden. Na oplevering van een dienst of product dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen, op straffe van verval van de mogelijkheid daartoe in de toekomst, schriftelijk te worden gereclameerd.

2. Indien vaststaat dat een product of dienst gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Mylène Bouwman vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen in de vorm van een prijsreductie.

3. De aansprakelijkheid van Mylène Bouwman beperkt zich uitsluitend tot schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Mylène Bouwman toerekenbare tekortkoming. Mylène Bouwman is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, schade bij derden en gederfde winst. Bovendien is de aansprakelijkheid te allen tijde gelimiteerd tot de factuurwaarde van de opdracht.

4. Bij een opdracht met een looptijd langer dan zes maanden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

5. De schade zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door een eventuele  beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Mylène Bouwman wordt gedekt en uitgekeerd.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Mylène Bouwman behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Mylène Bouwman heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

2. De opdrachtgever vrijwaart Mylène Bouwman tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mylène Bouwman partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De competente rechter in de vestigingsplaats van Mylène Bouwman is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Scroll naar top